اساتید

برخی از اساتیدی که از ابتدای شکل گیری موسسه تا کنون در کنار ما بوده و با ما همکاری داشته اند

هاشم دهقان پور فراشاه

روانشناس بالینی