حسن حاجی پور

کارشناس ارشد روان درمانی و روانشناس بالینی

کارشناس ارشدروانشناسی بالینی ازانستیتوروانپزشکی ایران ،دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام  مشاوره وروانشناسی ایران

مدرس کشوری واستانی در حوزه های اعتیاد ( مصاحبه انگیزشی ، روان درمانی اعتیاد ، روان درمانی غیر دارویی اعتیاد ، خانواده در مانی در اعتیاد ، زوج درمانی در اعتیاد، ماتریکس ، گروه درمانی

مشاوره قبل از ازدواج،زوج درمانی،تربیت جنسی کودکان و نوجوانان​