دکتر آرش رمضانی

دکتر آرش رمضانی

دکتر آرش رمضانی پزشک متخصص-دکتری روانشناسی بالینی اختلالات جنسی-درمانگر هیجان مدار-تحلیلی

مدرس کشوری

دوره جامع تربیت درمانگر با رویکرد هیجان مدار

اموزش کامل تربیت زوج درمانگر و خانواده درمانگر

دوره جامع درمانگر اختلالات جنسی با رویکرد سیستمی- تجربه گرا

مشاورو مدرس در موسسه استان مهر مشهد