دکتر حامد اختیاری

دکتر حامد اختیاری

 دکترای تصویربرداری عصبی

عضو هییت علمی و مدیر دپارتمان علوم اعصاب کاربردی پژوهشکده علوم شناختی

هییت علمی مؤسسه‌ی تحقیقات مغزی لوریتتولسا آمریکا