دکتر داوود هزاره ای

دکتر داوود هزاره ای

سوابق :

دکتر داوود هزاره ای دکتر داوود هزاره ای دکتری  تخصصی روانشناسی(گرایش بالینی).

مدرس دانشگاه تهران .دانشگاه تربیت مدرس

دکتر داوود هزاره ای مدرس کشوری دوره های کار گاه های :

آموزش مربی  درمانگری شناختی – رفتاریCBT  کودک

آموزش مربی  مهارت های زندگی بزرگسال

مهارت های زندگی کودکان

 تربیت مربی

کارگاه تربیت درمانگر خانواده (زوج درمانگری جامع)

تربیت مربی  بازی درمانی کودک

کارگاه تربیت مربی  تفسیر نقاشی کودک

کارگاه تربیت جنسی کودک

فرزند پروری کودک

 قصه درمانی

بازی درمانی اصلاح رابطه والد – کودکCPRT