دکتر سید محمد کلانتر کوشه

دکتر سید محمد کلانتر کوشه

عضو هییت علمی گروه مشاوره دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

مشاور و رواندرمانگر

رویکرد وجودی

مدرس دوره های تخصصی

درمان تمرکزمدار

درمان های وجودی