دکتر کامبیز کامکاری

دکتر کامبیز کامکاری

كارشناسی ارشد: روان‌شناسی عمومی، 1372 تا 1375، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دكتری: روان‌شناسی و آموزش كودكان استثنايی، 1381 تا 1386، دانشگاه تهران

فعالیت های آموزشی:

مدرس آمار مقدماتی به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس آمار پیشرفته به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس آمار عالی به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس نرم¬افزارهای آماری به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس اندازه¬گیری و سنجش به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس ارزشیابی آموزشی به اعضاء هئیت علمی منطقه 8 (بیش از 20 دوره)

مدرس روش¬های آماری پیشرفته و روش تحقیق در مقطع دکتری تربیت بدنی در دانشگاه خوارزمی

مدرس روش¬های آماری پیشرفته و روش تحقیق در مقطع دکتری کودکان استثنایی و تربیت بدنی در  دانشگاه علوم و تحقیقات

مدرس روش¬های آماری پیشرفته و روش تحقیق در مقطع دکتری کودکان استثنایی در دانشگاه تهران

مدرس روش¬های آماری پیشرفته و روش تحقیق در مقطع دکتری علوم تربیتی در دانشگاه شهید بهشتی

مدرس روش¬های آماری پیشرفته و روش تحقیق در مقطع دکتری علوم تربیتی و روان¬شناسی در دانشگاه شاهد