همکاران مرکز آستان مهر

نسترن آزادیان

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

هاشم دهقان پور فراشاه

روانشناس بالینی

فاطمه هاشمی(مصطفوی)

کاندیدای دکتری روانشناسی

فاطمه یاوری

کارشناس ارشد روانشناسی

افرا متین نژاد

کارشناس ارشد روانشناسی

امین مجیدزاده

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سید محمدرضا ناظمی

دکتری تخصصی روانشناسی

مجید نداف

کاندیدای دکتری روانشناسی سلامت

مهدی عبدی

دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی

مهدی غریب

کارشناس ارشد روانشناسی

عبدالرضا کهربایی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سید مرتضی کیش بافان

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

علی سلمانی زاده

کارشناس ارشد روانشناسی

علی شریفی صحی

کارشناس ارشد

دکتر یعقوب شفیعی فرد

دکتری

شیما شهرکی

دکتری روانشناسی

حمید ذوالفقاری

دکتری روانشناسی

دکتر محمد ربیعی

دکتری

دکتر علی اکبر روحانی مقدم

دکتری

شیما شهرکی

دکتری روانشناسی

معصومه بی گناه

دکتری روانشناسی سلامت

لیلا بیات مختاری

دکتری روانشناسی

عباس حمید زاده

سطح چهار حوزه

معصومه ذبیحی

کارشناس ارشد مشاوره خانواده

امیر ضمیری اخلاقی

روانپزشک